Trädgårdsdesign

En nyanläggning eller renovering av en gammal trädgård blir lättare att genomföra om man har en ritning. Jag designar och ritar underlag för nyanläggning eller renovering av gammal trädgård med olika typer av ritningsalternativ.

 
 
S-Varvavagen-81-588x415.jpg

Formgivning/gestaltning/skiss

En formgivning/gestaltning/skiss är att betrakta som ett utkast till en markritning. Formgivningen är alltid skalenlig dvs 1:50, 1:100 eller 1:200 men förslaget genomarbetas och renritas inte på samma sätt som en markritning, se nedan.

Vissa växter, trädgårdsinredningsdetaljer och markbeläggningsmaterial  namnges, omfattning enl överenskommelse vid beställning. Ritningen levereras i A1, A2 eller A3-format, ett original och en kopia samt pdf.

Om det visar sig att en fullständig växt-och materialförteckning skulle behövas kan detta givetvis beställas i efterhand, se information om markritning nedan.

Formgivning/skissen kan användas som ett enklare underlag till upphandling och utförande av markanläggningsarbetet.

 

Markritning

Jag formger trädgården eller delar av trädgården i skala 1:50/1:100/1:200 (utifrån ytornas storlek) genom att formge t ex garageinfarter, gångar, murar, trappor, plank, staket, uteplatser, pergolor, poolytor, belysning, vatten, rabatter, häckar, buskar och träd.

Ritningen: levereras i A1, A2 eller A3-format i ett färglagt original och en kopia samt pdf. En ”moodboard” ingår i alltid. I den finns det bilder på allt material som finns angivet i växt-och materialförteckningen. Moodboarden ska ge inspiration och ge god visuell överblick över valda material.

Växt-och materialförteckning ingår, tillsammans med en enklare teknisk beskrivning där bl a planteringsdjup, växtjord, hur hårdgjorda ytors överbyggnad ska utföras mm.

Växtförteckning: Växternas vetenskapliga och svenska namn, färg, höjd, egenskaper, rekommenderad inköpsstorlek, c-c mått samt antal.

Materialförteckningen: Markmaterial (natursten/betongsten/trall/grus/gräs/asfalt mm) och träkonstruktioner (pergola/spaljé, avskärmningar, klätterstöd) med storlekar, färg och fraktioner. Belysningsförslag och ev vatteninstallationer finns också i förteckningen.

--

Läggningsförslag och planeringsplaner, liksom konstruktionsritningar på t ex staket, plank och pergolor, sektions- samt perspektivskisser och belysningsplaner kan naturligtvis beställas separat.

Markritning

Markritning

Exempel planteringsplan

Exempel planteringsplan

 
Exempel situationsplan

Exempel situationsplan

Pris formgivning/gestaltning/skiss eller markritning och växtförslag:

Enl offert. Ett hembesök, max 25 km från Gävle, är kostnadsfritt och tar ca 1-1,5 timme. Ytterligare hembesök debiteras enl timtaxa och kilometerers.

Förberedelse: Tomtkarta eller situationsplan, gärna höjdsatt, i skala 1:100 eller 1:200 där alla befintliga byggnader och andra fasta föremål finns inritade skickas till mig i god tid innan det första mötet. Tomtkartan kan beställas från kommunen eller Lantmäteriet.

Observera: Det är viktigt att kartan överensstämmer med verkligheten eftersom den utgör grunden till trädgårdsritningen/utformningsförslaget. Kartan ska ha ett referensmått om den inte är skalenlig.

Om kartorna inte är höjdsatta uppskattas grovt befintliga nivåskillnader på det färdiga ritningsförslaget.

Det är bra om ni är väl förberedda inför besöket. Skriv gärna ner egna uppslag och ideér.